Zapisy

Zapisy

Zapisy dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

ZAPISY OD 1 MARCA DO 27 MAJA 2016r.

Zasady rekrutacji

Dzieci do Przedszkola są przyjmowane wg następujących zasad:

  • na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka” która jest dostępna na stronie przedszkola,
  • zapisu dokonuje rodzic/prawny opiekun w terminie do 30 maja roku rozpoczynającego uczęszczanie dziecka do Przedszkola,
  • kwalifikacje dziecka odbywają się każdego roku w wyznaczonym terminie,
  • do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat,
  • w ciągu roku przyjmuje się dzieci w miarę wolnych miejsc.

W procesie rekrutacji pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci, które uczęszczały już do „Promyczka” przez cały rok poprzedzający rok szkolny, którego dotyczy zgłoszenie oraz rodzeństwo tych dzieci.

Pobierz kartę zgłoszenia.