Stowarzyszeni...

Stowarzyszenie RGPN

Stowarzyszenie Rozwój Gminy Padew Narodowa

Jesteśmy organizacją pozarządową, apolityczną powołaną przez mieszkańców gminy w 2007 r.

Naszym celem jest aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, budowanie świadomości obywatelskiej, promowanie Gminy i jej mieszkańców, wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego oraz edukacji dzieci i młodzieży, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,    podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców, podejmowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dorosłych, pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych, promowanie różnych form aktywności fizycznej i rekreacyjnej dzieci i dorosłych.

Założeniem Stowarzyszenia jest realizacja powyższych celów za pomocą nowoczesnych i wysokiej jakości narzędzi. Szczególnym obszarem aktywności jest wspieranie oraz rozwój kultury, turystyki i sportu jako skutecznych i atrakcyjnych form edukacji.

W realizacji celów stowarzyszenie współpracuje z jednostkami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami pożytku publicznego